Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dupag B.V.,
Gevestigd te (8061 EZ) Hasselt, aan de Van Nahuysweg 143, hierna te noemen Dupag.

1 Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Dupag met derden, hierna te noemen “afnemer”.
1.2  Van deze voorwaarden kan enkel 5.1 worden afgeweken door middel van een door de directie van Dupag ondertekend schrijven in welk geval 5.2 die afwijking slechts geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.
1.3  Algemene voorwaarden van afnemers worden door Dupag niet aanvaard.

2 Aanbiedingen

2.1  Alle aanbiedingen door of vanwege Dupag gedaan zijn vrijblijvend.
2.2  Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Dupag derhalve 6 niet. Aan uitingen over het product in 6.1 brochures of reclamedrukwerk kan geen recht jegens Dupag ontleend 6.2 worden.

3 Levertijden

3.1  De door Dupag opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2  Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, verplicht Dupag jegens de afnemer nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Dupag of haar bedrijfsleiding.

4 Levering

4.1 Dupag is gerechtigd, zonder afnemer hiervan op de hoogte te stellen, deelleveringen uit te voeren.
4.2 Indien afnemer met het in ontvangst nemen van de zaak in gebreke blijft, worden deze voor risico en voor rekening van afnemer bewaard.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Dupag B.V. KvK-nummer 64775739 Versie 2016-1

5 Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn netto en exclusief ten tijde van de leveringen verschuldigde belastingen.
5.2 Indien na aanbieding of totstand- koming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Dupag gerechtigd de overeengekomen prijzen dien- overeenkomstig te verhogen, zonder dat zulks afnemer het recht geldt op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijs- verhoging meer dan 10% bedraagt.

6 Betaling

6.1 Alle kosten vallende op de betaling zijn voor rekening van afnemer.
6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in gebreke en is hij vertragingsrente van 1% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag verschuldigd.

6.3  Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het is de afnemer niet toegestaan zich op verrekening te beroepen. 
6.4  Klachten geven afnemer niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen. Tenzij de prestatie van Dupag in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst. 
6.5  De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst te voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
6.6  Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn indien afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verkaard, alsmede in geval van een derdenbeslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.
6.7  Wanneer Dupag het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vordering ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Ter keuze van Dupag kan afnemer belast worden voor de werkelijke kosten, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan Dupag verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met vertragingsrente, met een minimum van € 250,00.
6.8  Dupag behoudt zich het recht voor te alle tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Dupag is gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, zolang door afnemer niet voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1  De eigendom van Dupag geleverde zaken gaat eerst op afnemer over nadat deze aan Dupag alles heeft voldaan wat aan Dupag ter zake van de levering van die zaken - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele renten en kosten verschuldigd is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde, dient zij Dupag in staat te stellen tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.
7.2  Het is de afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste zaken te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze zaken niet meer als door Dupag geleverde zaken traceerbaar zijn.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Dupag B.V. KvK-nummer 64775739 Versie 2016-1

8 Acceptatie en claims

8.1 De hoeveelheid van de geleverde zaken wordt als juist erkend, tenzij terstond door afnemer manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door afnemer binnen 3 werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Dupag te worden bevestigd.
8.2 Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk door afnemer bij Dupag te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Indien gebreken pas in een later stadium kunnen worden ontdekt, dienen reclames binnen i werkdag na ontdekking aan Dupag bekend te worden gemaakt.
8.3 Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Dupag gemeld worden.
8.4 Bij reclames dient afnemer Dupag in staat te stellen de gereclameerde zaken in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Reclames geven afnemer geen recht tot opschorting van enige aan Dupag verschuldigde prestatie, tenzij de geleverde zaken in het geheel niet beantwoorden aan de overeenkomst. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.
8.5 Na het verstrijken van de in lid 1 tot en met 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.
8.6 Reclames ontslaan afnemer niet van zijn verplichting tot afname van nog te verrichten leveranties.
8.7 Indien de reclame over de levering gegrond is worde de zaken naar keuze van Dupag vervangen of gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.

9 Overmacht

9.1 Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Dupag kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer wilde stakingen binnen het bedrijf Dupag en/of (toe)leveranciers, een gebrek aan voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, evenals het niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan Dupag door haar (toe)leveranciers.

10 Aansprakelijkheid

10.1  Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Dupag of haar bedrijfsleiding, is Dupag nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, of bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook.
10.2  Dupag is nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeen- stemming is met de door Dupag verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, of indien de zaken in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.
10.3  Indien Dupag aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Dupag in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.
10.4  Indien Dupag aansprakelijk wordt geacht en de assuradeur van Dupag in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Dupag beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum van € 5.000,00.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Dupag B.V. KvK-nummer 64775739 Versie 2016-1

11 Geschillenbeslechting

11.1 Op alle, onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de met afnemer te sluiten overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

12 Wijzigingen en vindplaats van de algemene voorwaarden.

12.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 64775739. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold te tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.